Novel therapeutic approach to cardiovascular disease from SENS Research Foundation flagship research program graduates from laboratory to the biotech world

Kizoo Technology Capital leads seed round financing at Underdog Pharmaceuticals

SRF announces leadership appointments

MOUNTAIN VIEW, Calif., Nov. 14, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Underdog Pharmaceuticals, Inc. (Underdog), and SENS Research Foundation (SRF) today announced the launch of Underdog and the …

Read More

Nuvectra® ยังคงให้การสนับสนุนผู้ป่วยปัจจุบันที่ได้รับการปลูกถ่าย Algovita® ตามการยื่นฟ้องโดยสมัครใจของบริษัทสำหรับบทบัญญัติที่ 11

กระบวนการควบคุมโดยศาลไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือฟังก์ชั่นการใช้งานของอุปกรณ์ Algovita โดยบริษัทยังคงให้การสนับสนุนไปยังแพทย์

PLANO, Texas, Nov. 14, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Nuvectra Corporation (NASDAQ: NVTR) (“Nuvectra” หรือ “บริษัท”) บริษัทเกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านการกระตุ้นประสาททางการแพทย์ ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้เลือกที่จะยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการภายใต้บทบัญญัติที่ 11 แห่งประมวลกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา ในศาลล้มละลายของสหรัฐอเมริกา ในเขตตะวันออกของรัฐเท็กซัส (“ศาล”) บริษัทมีความตั้งใจที่จะใช้กระบวนการที่มีการควบคุมโดยศาลเพื่อตรวจสอบตัวเลือกอันหลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่า และจัดการกับภาระทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการและทีมผู้บริหารยังคงเชื่อมั่นว่าบริษัทและสินทรั…

Read More