Synchronoss ประกาศปิดการขายหุ้นสามัญและหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์มูลค่า 235 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นอกจากนี้ Synchronoss ยังระดมทุน 75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ผ่านการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเฉพาะบุคคล

รายได้สุทธิที่ใช้รีไฟแนนซ์โครงสร้างเงินทุนของบริษัท

BRIDGEWATER, N.J., July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) ผู้นำระดับโลกและผู้ริเริ่มโซลูชันระบบคลาวด์ การรับส่งข้อความและดิจิทัล ประกาศในวันนี้ว่าเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2021 บริษัทได้ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญแก่สาธารณชนจำนวน 42,307,692 หุ้น ซึ่งรวมถึงหุ้น 3,846,154 หุ้นที่ออกโดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นเพิ่มเติม ในราคา 2.60 เหรียญสหรัฐฯ

Read More